Zasady funkcjonowania rynku, czyli popyt i podaż

Podstawowe formy własności firm

Przedsiębiorstwo to niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym i prawnym, której celem jest produkcja dóbr lub usług. Strukturę wielkości firm określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej , w której dzieli się przedsiębiorstwa w zależności od rozmiaru na: mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże.

Z punktu widzenia formy własności firm :

Sektor publiczny dzieli się na: własność państwowa (skarbu państwa) oraz własność komunalna (samorządów terytorialnych)

Sektor prywatny , natomiast na: 1) własność prywatna osób fizycznych (własność rzemieślników i innych osób fizycznych, prywatnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, np. spółek jawnych) 2) własność prywatna osób prawnych (własność spółdzielni, spółek posiadających osobowość prawną i organizacji społecznych) 3) własność zagraniczna (własność osób fizycznych i prawnych mających siedzibę poza granicami polski).

O tym należy pamiętać - Osoba fizyczna - w rozumieniu prawa każdy człowiek, który po urodzeniu nabywa zdolność prawną (podlega obowiązującemu prawu). - Osoba prawna - jednostka organizacyjna dysponująca zespołem ludzi do realizowania określonych celów, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną. Przysługują jej prawa i obowiązki zawarte w kodeksie cywilnym i kodeksie karnym .

Zobacz też

Kilka słów o stronie

Gospodarka rynkowa to gospodarka, w której głównym regulatorem procesów gospodarczych jest samoczynnie działający rynek, mechanizm rynkowy, a nie plan centralny.

Copyright (C) Mapa strony